Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
semerşah
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
 

Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri

 
Okulumuzda oluşturulan OGYE okul müdürünün liderliğinde çalışarak okulun gelişimini plânlayan, plânlanan çalışmaları uygulayan, çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonu ve organizasyonu yürüten bir çalışma ekibidir. OGYE aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir.
OGYE, okul gelişim sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder. Okul gelirleri, okulda düzenlenen kermes, fuar gibi etkinliklerden elde edilen gelir, veli desteği, hayırsever vatandaşların katkısı, okul çevresindeki kuruluşların yardımları gibi çeşitli yollarla sağlanan mali kaynakları kullanarak 'Okul Bütçesi'ni hazırlar ve yönetir. Okulun gelirlerinin okul gelişimine en fazla katkıda bulunacak alanlarda kullanılabilmesi için gerekli plânlamaları yapar. Okulun parasal kaynaklarının kullanımında yapılan harcamalar konusunda okul toplumunu ve velileri bilgilendirir.

İYİLEŞTİRME EKİPLERİ VE PROBLEM ÇÖZME UYGULAMALARI İÇİN İLKELER:
1. Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.
2. Okuldaki tüm personel ile yöneticiler arasındaki iletişim açık ve olumludur.
3. Okullarda kurulan olan iyileştirme ekiplerinin kesin belirlenmiş bir amacı vardır.
4. İyileştirme ekip üyelerinin her biri ekip içerisinde gönüllü olarak  görev alır.
5. İyileştirme ekip üyeleri arasında sevgi, saygı, olumlu iletişim ve güven esastır.
6. İyileştirme ekipleri okul yönetiminin kendilerine ilişkin  görevlerini üstlenmişlerdir.
7. İyileştirilmek istenen problemin okula fayda sağlayan bir alan olmasına özen gösterilir.
8. Ekibin adı, misyonu ve hedefleri belirlenir.
9. Ekibin sekreteryası ekip üyeleri arasından belirlenir.
10.Ekip üyeleri arasında adil bir görev dağılımı yapılır.
11.Ekip üyelerinin düşüncelerini açıkça ifade edebilecekleri ortam yaratılır.
12.Ekip üyelerinin TKY, problem çözme teknikleri vb. konularda sürekli gelişmeleri sağlanır.
13.İyileştirme faaliyetinin belirlenen süre içerisinde tamamlanmasına özen gösterilir.
14.Yapılan çalışmalar raporlaştırılır.
15.İyileştirme faaliyeti sonunda ekipler, yönetime ve çalışanlara sunuş yapar.

İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASI :
1. İyileştirme ekipleri okullarda sürekli ekipler olmayıp iyeleştirmeye açık alanlar çerçevesinde geçici olarak ve iyileştirme faaliyeti tamamlanıncaya kadar devam eden ekiplerdir.
2. İyileştirme faaliyeti tamamlandıktan ve sonuçlar alındıktan sonra ekipler dağılabilir.
3. Projeye katılan okullarda; iyileştirme ekipleri 7 iyileştirme alanında kurulur ve okuldaki tüm çalışmalar bu ekiplerce yürütülür.
4. Ekiplerin oluşturulmasında öğretmenler toplantısında ekiplerin görev alanları özetle aktarılır ve ekiplerde görev alacak olan öğretmenler kendi istedikleri ekiplerde görev almak üzere ilgili formu doldururlar. Formun doldurulmasını müteakip 2 iş günü içerisinde ekipler ilk toplantılarını yaparak çalışmalarına başlarlar.
5. Ekipler yaptıkları çalışmalarda gerekli yetki ile donatılmıştır.
6. Ekiplere çalışmalarını yapmak üzere gerekli imkânlar sağlanmıştır.
7. Ekipler tarafından ayrıca problem çözme ekipleri ile alt çalışma ekipleri oluşturulabilir.
8. Ekiplere,  öğrenci ve diğer öğretmenler ile velilerden de çalışma arkadaşları alınabilir.
9. Ekipler, çalışmalarını bir dosya içerisinde tutarlar.
10.Tüm ekip çalışmaları, OGYE tarafından OGYE odasında saklanır

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLASI  KONULAR
Fiziki Yapının Düzenlemesi , Okul Veli İşbirliğinin Geliştirmesi, Eğitim ve Öğretimin Niteliğinin Artırılması , Sosyal ve Kültürel Aktivitelerin Artırılması, Eğitim Teknolojisinin Etkin Kullanılması , Proje Çalışmaları ve okulun imajından müteşikkil 7 ana konu ile bu konulardan kaynaklanan her türlü alt konular. Bunlardan bazıları:
1. Okul bölgesine katkı (anne-baba eğitimi, okuma-yazma öğretimi, kermes vb.)
2. Çalışma ortamının geliştirilmesi
3. Okul kazalarının önlenmesi
4. Okulun olağanüstü durumlara hazır bulundurulması
5. Hizmet kalitesinin arttırılması
6. Eğitim öğretim ortamının, öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi
7. Ders araç gereçlerinin geliştirilmesi
8. Okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi
9. Okulda yönetim (öğrenci hizmetleri, bütçe, personel, eğitim-öğretim) süreçlerinin geliştirilmesi
10.Üniversitelerle işbirliği ve koordinasyon sağlanması
11.Öğretmen ve personel eğitimleri için “Sürekli Eğitim Merkezi” Kurulması

FAALİYET DIŞI KONULAR :
1. Okulların personel ve ücret politikası konusunda ekip kurulamaz.
2. Okulların millî eğitimin temel ilke ve kanunlarla belirlenmiş değişmez kuralları konusunda ekip kurulamaz.
3. Okulların kuruluş amacının değerlendirilmesine ilişkin ekip kurulamaz.
4. Kişileri değerlendirmek üzere ekip kurulamaz.

OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN GÖREVLERİ :
1. Okulda iyileştirmeye açık alanları duyurmak
2. Ekibin oluşumunu ve çalışmasını sağlamak
3. Ekibe gerekli kaynakları sağlayarak çalışma ortamı (OGYE Odası) oluşturmak
4. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile birlikte ekipler arası iletişimi sağlamak
5. Başarılı ekip çalışmalarını ödüllendirerek ekip ruhunun okul/kurumda gelişmesini sağlamak

EKİP LİDERİNİN GÖREVLERİ
1. Ekip üyeleri ile birlikte çalışma esas ve kurallarını belirlemek
2. Kalite kuruluna bilgi vermek ve ekip ile iletişimlerini sağlamak
3. Toplantı planlamasını eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde ekip üyeleri ile belirlemek
4. Toplantılara başkanlık etmek ve toplantıların etkin geçmesini sağlamak
5. Problemlerin çözümüne uygun tekniği seçmede ekip üyeleri ile birlikte karar vermek
6. Toplantılarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak
7. Ekip üyelerine düşüncelerini açıkça ifade etme olanağı tanımak
8. Ekip üyelerinin kişisel istek ve yeterliliklerine göre görev dağılımını yapmak
9. Ekip içerisinde çıkabilecek sorunlara karşı önlem almak
10.Çalışmaları ekip üyeleri ile birlikte değerlendirmek ve raporlaştırmak
11.İyileştirme konusunun kurumun genel yapısı ve şartlarına olan uygunluğuna dikkat etmek

EKİP ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
1. Ekip üyeleri arasından ekip liderini seçmek
2. Toplantılara düzenli olarak katılmak
3. Belirlenen problemin çözümü için verileri toplamak ve çözüm önerilerine katkı sağlamak
4. Çalışmalarda ekip arkadaşları ile  saygı ve güvene dayalı işbirliği oluşturmak
5. Ekip liderinin  vereceği görevleri yerine getirmek

TOPLAM KALİTE PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
1. Projenin etkin olarak yürütülmesini sağlamak
2. Projenin yürütülmesi ile ilgili ortamı hazırlamak
3. Projenin yürütülmesinde gereken araç ve gereçleri temin etmek
4. Bütçenin etkin kullanılmasını sağlamak
5. Okulların çalışmalarını yerinde gözlemlemek ve değerlendirmek
6. Gerekli motivasyon ile resmi ve özel koordinasyonu sağlamak
7. Ayda bir toplanarak projenin uygulanma basamaklarını değerlendirmek
8. Olası problemlere çözüm üretmek
9. Kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonda gerekli tedbirleri almak
10.Projeye yeni okul kabul etmek veya projeden çıkmak isteyen okulu çıkarmak
11.Kalite Derneğinin alt yapısını oluşturmak
12.AR-GE biriminin kurulmasına rehberlik etmek
13.Projenin uygulandığı il  ve ilçe müdürlüklerini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunmak.

PROJE YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ
1. Projeyi hazırlamak ve geliştirmek
2. Projenin uygulanmasında gerekli yasal izinleri almak
3. Proje ile ilgili olarak kurumlar arası koordinasyonu sağlamak
4. Projenin yürütülmesinde motivasyon oluşturmak
5. Proje ile ilgili olarak gerekli eğitimlerin alınmasında yetkili uzmanları temin etmek
6. Bütçe harcamalarını koordine etmek
7. PYK toplantılarının tabii üyesi olmak
8. Kurumların bulunduğu il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kalite kurulları ile görüşmek OGYE, okul gelişim plânını hazırlar ve bu plânı uygular. Okul gelişim sürecinde yer alacak olan alt çalışma ekiplerini kurar. Bu ekipleri ile ilgili olarak bilgilendirir ve çalışmalarına rehberlik eder.
Okulun mevcut durumunun belirlenmesi için gerekli bilgileri toplar ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirler.
Plânlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur.
Okul Gelişim Süreci ile ilgili olarak okul personelini, velileri ve öğrenci ekiplerini bilgilendirir. Bu amaçla çeşitli toplantı, panel, seminer vb. düzenler.
İhtiyaç Analizi için anketler uygular, görüşmeler yapar, anket ve görüşme formlarını değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını okul personeline, velilere ve öğrencilere duyurur.
İhtiyaç analizi ile belirlenen konular arasından ilgili öğretim yılının okul gelişimi için öncelik taşıyanları belirler.
Çalışma ekiplerinin plânlama ve uygulamalarını organize eder ve her çalışma ekibinin hazırladığı çalışma plânlarını esas alarak okulun o öğretim yılında uygulayacağı yıllık okul gelişim plânını hazırlar. Ekiplerinin gerçekleştirecekleri çalışmaları koordine eder.
Okul gelişim plânı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların biçimlendirici değerlendirmesini yapar ve alınan sonuçlar doğrultusunda plân üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar.
Düzeltilmiş okul gelişim plânının öğretim yılı sonunda son değerlendirmesini yapar. Gerçekleştirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yılın gelişim plânının hazırlanmasında dikkate alınır.
Okul Gelişim Raporunu hazırlar. Raporu okul toplumunun bilgilendirilmesine sunar ve o öğretim yılını izleyen Temmuz ayı içinde ilgili birime gönderir.
Okul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve Kalite kuruluna  bildirir. Okul personelinin ihtiyaçlarına yönelik olarak okulda hizmet içi eğitim (kurs, seminer, toplantı vb) çalışmaların organizasyonunu yapar.

Eğitim Projeleri

Bugüne kadar 160976 ziyaretçi (342704 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=