Efkan Doğan
Ana Sayfa
Ziyaretçi defteri
OGYE Üyeleri ve Görevleri
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi'nin Görev Tanımları
OGYE Çalışma Raporu
EFQM KRİTERLERİ ANKET NO:VI. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ(VELİ ANKETİ)
Okul Gelişim Süreci Basamakları
Kitap okumayı geliştirme ekibi
Stratejik Plan Örneği
OGYE Çalışmaları
Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Görevleri
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Ekip Raporu
OGYE Çalışma Grupları
OGYE ve TKY Dökümanları
İhtiyaç Analizi Anket Formu
OGYE - Sunu
Veli OGYE Ekibi
Veli Eğitimi Ekibi
Okul Gelişim Planı


kan bağışlama edu satış
OGYE Çalışmaları
OGYE Çalışmaları
Okulumuzda toplam kalite çalışmaları OGYE’nin kurulması basamağından sonra özdeğerlendirme çalışmalarıyla devam etmiştir. 2007-2008 eğitim öğretim yılı toplam kalite yönetimi çalışmaları;
Olarak başlamış ve stratejik planlama çalışmalarıyla devam etmektedir.
 
 
 
I.BASAMAK
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN KURULMASI:
10-31 MART TARİHLERİ ARASI(Mart ayı sonuna kadar)
Okul Gelişim Yönetim Ekibi her yıl 10 Mart-31 Mart tarihleri arasında (Mart ayı sonuna kadar)yeniden kurulur.Okul kapanıncaya kadar Planlı Okul Gelişimi çalışma takvimini hazırlar ve yeni öğretim yılı başında uygulamaya başlar.

PLANLI OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN KISA ADI OGYE’DİR
Toplam kalite yönetimi felsefesine göre Okul yönetimi yapılacağından ayrıca bir TKY kurulu veya Okul Kalite Kurulu kurulmasına gerek yoktur. Kalite kurulu görevlerini OGYE üstlenir ve yürütür

OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ
1. Okul Müdürü
2. Projeden Sorumlu Müdür Yardımcısı
3. Öğretmen( İkiden az olmamak üzere öğretmen sayısına göre ) ( meslek ve kültür dersi öğretmeni)
4. Koordinatör öğretmen/Bölüm şefi
5. Rehber Öğretmen
6. En az bir Destek Personeli
7. Veli (İkiden az olmamak üzere)
8. Öğrenci (İkiden az olmamak üzere)
9. Bir Koruma Derneği Temsilcisi (Bizzat öğrencisi olan veliden)
10.Bir Okul Aile Birliği Temsilcisi
11. Sivil Toplum Örgütlerinden seçilen bir temsilci
12. Muhtar (iptal)
13. Okulun bulunduğu bölgede Sanayi/Ticaret Odalarının birer temsilcisi (sektör odaları temsilcileri)
14. Üniversite Temsilcisi


1- Yerleşim birimleri kurul üyelerinde temsilci kurum bulamazlarsa üye almayabilirler.
2- OGYE gereğinde yerel ve kamu kurumlarından temsilci çağırabilir.
3- Bir kurumda birden fazla program olması halinde okuldaki öğretmen, öğrenci, veli ve sektör temsilcilerini her program için ayrı ayrı alabilir.

OGYE 'NİN GÖREV TANIMLARI
1-OGYE, okul gelişim planı sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder.
2-Sağlanacak mali kaynakları(yardım, kermes, geceler vb.)yerinde kullanarak “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir, okul toplumunu, velileri bilgilendirir.
3-OGYE, Okul Gelişim Planı’nı hazırlar ve uygular.
4-Bu gelişim sürecinde yer alacak çalışma gruplarını belirler, kurar ve çalışmalarında rehberlik eder.
5-Okulun imkanlarını ve ihtiyaçlarını belirleyici çalışmalar yapar
6-Planlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları ziyaret edip onlarla görüş alışverişinde bulunur.
7-Okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirmek amacıyla toplantı, panel ve seminerler yapar.
8-İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir.
9- Personel için görüşme formları düzenler, değerlendirir.
10-Çalışma gruplarının planlama ve uygulamalarını organize eder. Bu planlar ışığında Yıllık Okul Gelişim Planı’nı hazırlar.
11-Çalışma gruplarının çalışmalarını koordine eder.


OKUL MÜDÜRÜ
Planlı okul gelişimi için gerekli planlama, organizasyon ve görevlendirme yapar.
İlgili Bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar.
Okul- Üniversite işbirliğini sağlar.
Okul personelinin mesleki gelişimini sağlar.

PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI
• OGYE’nin toplantılarını düzenler.Üyeleri toplantıya çağırır.Kullanılacak dokümanları çoğalttırıp dağıtımını yapar.
• Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar.
• Çalışma grupları’nın kurulması için gerekli ön hazırlıkları yapar,çalışmalarını takip eder, izler.
• Okul gelişimi ile okulda kaydedilen gelişmelerden okul toplumunun haberdar edilmesini sağlar.
• Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmetiçi ihtiyacını belirler ve katılımlarını sağlar.

Öğretmen ve Koordinatör Öğretmen/Bölüm Şefi
• Öğretmenler kurulunda yedekleriyle beraber seçilir.
• Öğrencilerin kişilik gelişimine yönelik olarak yapılacak çalışmaları yürütür.
• Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik çalışmalara rehberlik eder.
• Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarılarının arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütür.
• Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyelini etkili bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmaları
• Çalışma gruplarının etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı uygulamaların düzenlenmesinde rol alır.
 
DESTEK PERSONELİ
• Okul çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür.
• Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik yapılacak çalışmaları düzenler.
• Okulun fiziki mekanlarının kullanımını düzenler.
• Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda rol alır.


VELİ
Okulun çevre ve veliler ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları organize edip • yürütürler.
• Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine önderlik ederler.
• Okulun tanıtım çalışmalarını organize ederler.
• Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler

ÖĞRENCİ
• Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler.
• Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler.
• 2’den az olmamak koşulu ile okuldaki öğrenci sayısı dikkate alınarak okul öğrenci kurulu tarafından belirlenir.

OKUL KORUMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ
• Bakanlık kanalıyla sağlanan ödeneklerin kullanımı için gerekli planlamaları ve organizasyonları yapar.
• Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeler yapar.
• Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamları gösteren mali raporların velilere duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapar.
• Gelişim planında yer alan iş ve hizmetlerden dernek yönetimini bilgilendirir. Mali raporları okula duyurur,

OKUL AİLE BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ
• Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür.
• Öğrenci başarısının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol alır.
• Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirirler.
• Sosyal yardımlaşma etkinlikleri düzenler

 
A Y R I C A
Okul aile birliği sınıflar temsilcisi
Sivil Toplum Örgütlerinden seçilen temsilci
Mahalle Muhtarı
Sanayi/Ticaret odaları temsilcileri,
Gelişim süreci basamaklarının teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar.
Çalışmalara gözlemci olarak katılabilirler.
Kararların alınmasında oy kullanabilirler.
 

 
II. BASAMAK
STRATEJİK PLANLAMA ve OKUL GELİŞİM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
1-18 NİSAN TARİHLERİ ARASI

Stratejik plan içerisinde okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, misyonu, vizyonu ve değer ölçütleri bulunacağından okul gelişiminden beklenen stratejik plan ile açığa çıkacaktır.

 
III. BASAMAK
MEVCUT DURUM ANALİZİ (9 KRİTERE GÖRE)
21 NİSAN-9 MAYIS TARİHLERİ ARASI
 
İhtiyaç analiz anketleri uygulanır.
Bu anket liselere şu şekilde uygulanır.
Bütün yöneticilere,
Bütün öğretmenlere,
Bütün destek personele,
Rasgele seçilen 50 veli,
Rasgele seçilen 9. - 10. - 11. sınıf öğrencilerinden 50'şer öğrenci toplam 150 kişi
Anket uygulandıktan sonra sorulara verilen cevaplar azdan çoğalana doğru sıralanır. Bu sıralama göz önünde tutularak çalışma grupları oluşturulur.

 
IV.BASAMAK
ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN KURULMASI
12-23 MAYIS TARİHLERİ ARASI
Benzer alanlarda eğitsel kollarla çalışma gruplarının çalışmaları birlikte planlanır ve paralel yürütülür.
İhtiyaç analiz anketinde çıkan sonuçlara göre çalışma grupları oluşturulur.


Örneğin;
• Okul-veli-çevre,okuk-üniversite işbirliğini geliştirme çalışma grubu
• Laboratuar çalışma grubu.
• Kütüphane çalışma grubu
• Okulu güzelleştirme çalışma grubu
• Teknolojik yenilikleri takip çalışma grubu ve ankette ihtiyaç duyulan diğer çalışma grupları

Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili Okul Kalite Kurulu kavramı planlı Okul Gelişim Yönetim ekibi kurulları bir kurul adıyla ve OGYE adıyla kurulur.
Toplum kalite kurulu kalite ekipleri ile okul gelişim yönetim ekipleri aynı adla ÇALIŞMA GRUPLARI adında kurulur.
 

V.BASAMAK
ÇALIŞMA PLANLARININ HAZIRLANMASI
26 MAYIS-6 HAZİRAN
Çalışma grupları bir yıllık çalışma planlarını hazırlarlar. Bu planın matbu formu Okul Gelişim Modeli kitabının 70.sayfasındadır. Çalışma grupları 6 Haziran sonunda hazırladıkları planların bir örneğini Okul Gelişim Yönetim Ekibine verirler.
 

VI.BASAMAK
YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ HAZIRLANMASI
9-30 HAZİRAN
Çalışma grupları tarafından verilen çalışma planları göz önünde bulundurularak, bir yıllık okul gelişim çalışma planı hazırlanır.
Alternatif planlara da yer verilir.
http://www.imkbkml.k12.tr/TKY/OGYE.asp#ogye